W co wierzymy

Głosimy pełną Ewangelię i wyznajemy, że Pismo Święte jest podstawową normą naszej wiary i przewodnikiem do życia zgodnego z wolą Bożą.

Człowiek nawrócony odwraca się od grzechu i zwraca się ku Bogu. Pozbywa się wszystkich nałogów i prowadzi życie uświęcone. Zostaje on włączony do Kościoła Jezusa Chrystusa przez akt przyjęcia chrztu wiary (przez zanurzenie w wodzie, na wzór pierwszych chrześcijan), wyznając Jezusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela deklarując służyć Mu do końca życia.


Wierzymy:

 • że Księgi Nowego i Starego Testamentu są natchnione przez Boga i w oryginalnym zapisie są całkowicie nieomylne i posiadają najwyższy i ostateczny autorytet.
 • w jednego najwyższego Boga istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego, doskonałego w świętości, wszechwiedzącego, wszechmogącego i pełnego bezgranicznej miłości. Tenże Bóg jest źródłem istnienia i z jego mocy wszystko zostało stworzone.
 • że Bóg Ojciec daje wieczne zbawienie i ukochawszy świat, dał swojego Syna za jego odkupienie.
 • że Jezus jako Mesjasz istniał odwiecznie, jest równej rangi z Bogiem Ojcem, a przychodząc na świat przyjął postać człowieka poprzez narodzenie z dziewicy i tym samym posiada zarówno Boską, jak i ludzką naturę.
 • w Jego bezgrzeszne życie i całkowite posłuszeństwo zakonowi; w Jego śmierć, poprzez którą mamy odkupienie, pogrzebanie, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, wstawiennictwo jako najwyższego Kapłana oraz w Jego powrót we własnej osobie w mocy i chwale.
 • że Duch Święty jest równy rangą i współwieczny Ojcu i Synowi; wierzymy, iż brał udział w stworzeniu wszystkich rzeczy i że On przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, oraz że daje odrodzenie, uświęca, chrzci, napełnia, zapieczętowuje, jest źródłem natchnienia, prowadzi oraz obdarowuje wszystkich wierzących swoimi darami.
 • że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. Na skutek nieposłuszeństwa naszych pierwszych rodziców w Ogrodzie Eden, utracili oni swoja niewinność, w wyniku czego zarówno oni, jak i ich potomkowie zostali oddzieleni od Boga, doświadczają fizycznej i duchowej śmierci, a każda istota ludzka za wyjątkiem Jezusa Mesjasza jest grzesznikiem z natury i uczynku.
 • zgodnie z tym, co zostało napisane w Księgach, że Jezus Mesjasz zmarł za nasze grzechy, jako reprezentatywna i zastępcza ofiara.
 • że wszyscy, którzy w niego wierzą są usprawiedliwieni, nie za dobre uczynki, ale poprzez Jego doskonałą sprawiedliwość i krew dającą odkupienie.
 • że nie istnieje żadne inne imię na świecie, dzięki któremu możemy uzyskać zbawienie.
 • że Izrael istnieje jako naród Przymierza, za pośrednictwem którego Bóg nadal osiąga swoje cele, a Kościół stanowi lud wybrany zgodnie z Nowym Przymierzem i obejmuje zarówno Żydów, jak i osoby wyznania niemojżeszowego, które uznają Jezusa za Mesjasza i Odkupiciela.
 • że Jezus Mesjasz wróci we własnej osobie, aby wypełniły się proroctwa dotyczące Jego Królestwa.
 • w cielesne wskrzeszenie sprawiedliwych i niesprawiedliwych, wieczny stan łaski zbawionych oraz wieczne potępienie straconych.