Listy do siedmiu kościołów z Księgi Objawienia


KOMENTARZ DO KSIĘGI OBJAWIENIA

 LISTY DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW – WPROWADZENIE

 

W Księdze Objawienia apostoł Jan zawarł posłanie Jezusa Chrystusa skierowane do siedmiu kościołów: „Jan do  siedmiu kościołów, które są w Azji” (Obj 1:4).

Słowo „Azja” odnosiło się tutaj do prowincji imperium rzymskiego, obejmującej dzisiejsze terytorium Turcji. Siedem miast wymienionych przez Jana to: Efez, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia, Laodycea.

 

Posłanie zawarte w siedmiu listach ma klika poziomów zastosowania:

Po pierwsze, odnosi się do realnych kościołów istniejących w tamtym czasie;

Po drugie, odnosi się do wszystkich kościołów istniejących aktualnie;

Po trzecie, odnosi się do każdego z nas osobiście: „Kto ma uszy, niechaj słucha”;

Ponadto:

Jak uważa Chuck Missler (oraz inni autorzy, w tym Jacob Prasch) istnieje również prorocze znaczenie tych listów: uwzględniając porządek chronologiczny, w jakim te listy występują, są one obrazem historii Kościoła, od jego początków aż do dnia powrotu Mesjasza.

Jedno z pytań, które tutaj powstaje to, dlaczego tych siedem kościołów?

W okresie Nowego Testamentu istniało ponad 100 kościołów. Dlaczego Jezus nie wybrał Jerozolimy, Rzymu lub Antiochii, kościołów, które posiadały o wiele większy autorytet w tamtym czasie?

Liczba siedem reprezentuje kompletność, więc, w pewnym sensie tych siedem kościołów ilustruje kompletny Kościół.

Jak zobaczymy przy końcu tego studium lokalna charakterystyka kościołów do których Jezus adresuje swoje przesłanie i problemy z którymi one zmagały się proroczo odwzorowują historię chrześcijaństwa aż do naszych czasów.

Zauważymy również, że gdyby listy te występowały w innym porządku chronologicznym założenie o ich proroczym odwzorowaniu historii Kościoła nie byłoby prawdziwe.

W listach tych możemy wyróżnić poszczególne elementy:

1. Nazwę kościoła.

2. Tytuł Jezusa (inny w odniesieniu do każdego z kościołów).

3. Pochwałę

4. Upomnienie

5. Wezwanie

6. Obietnice dla zwycięzcy

7. Frazę końcową: „Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do kościołów”.

 

Tytuł, który wybiera Jezus w danym liście koresponduje z problemami, które były w danym kościele.

Zauważymy, że niektóre z kościołów, w ogóle nie miały pochwały; niektóre nie miały nagany. Każdy kościół będzie zaskoczony, nauczy się czegoś o sobie, czego wcześniej nie wiedział.

Kościoły, które myślały o sobie pozytywnie, okazało się, że nie jest z nimi tak dobrze, jak oczekiwały. Te natomiast, które nie miały zbyt wysokiej opinii o sobie, okazało się, że jest z nimi lepiej, niż myślały.

Możemy tu znaleźć ostrzeżenie dla nas samych, że nasza opinia o nas, naszej służbie, kościele może być inna od tego, jak patrzy na nas Jezus.

To, czego potrzebujemy szukać, to odpowiedzi na pytanie, jak Bóg patrzy na nas, jaka jest Jego opinia o nas samych, czy naszej służbie, kościele.

Interesujące jest to, że każdy z ostatnich czterech listów zawiera bezpośrednie odniesienie do drugiego przyjścia Jezusa. Sugeruje to, że ostatnie z czterech kościołów przetrwają do końca.

 

PROROCZE ZNACZENIE 7 KOŚCIOŁÓW

- Efez reprezentuje kościół apostolski.

- Smyrna reprezentuje kościół prześladowany.

- Pergamon – Małżeństwo kościoła ze światem.

- Tiatyra reprezentuje kościół średniowieczny.

- Sardes mówi o reformacji i kościołach denominacyjnych.

- Filadelfia reprezentuje kościół misjonarski.

- Laodycea reprezentuje kościół odstępczy.

 

PRZESŁANIE DLA NAS

- Efez – zaniedbane priorytety

- Smyrna – duchowa opozycja

- Pergamon – światowy kompromis

- Tiatyra – pogańskie praktyki

- Sardes – czujność, gorliwość

- Filadelfia – lojalne reprezentowanie Boga

- Laodycea – nawrócenie i oddanie

 

Całość opracowania została dokonana przy wykorzystaniu wykładów Chucka Misslera. Wszystkich znających język angielski zachęcam do zapoznania się z oryginałem.

Chuck Missler „The Book of Revelation” (DVD).

 

 


Zamieszczone (za zgodą autorów) w tym miejscu art. pochodzą ze strony Jeszua Mesjasz nadchodzi.

 

Autorzy o sobie:

Podstawowym celem witryny „Jeszua Mesjasz Nadchodzi” jest pomóc chrześcijanom w zrozumieniu proroczego przesłania Biblii.

Znaczna część zawartej tutaj treści poświęcona jest islamowi. Związane jest to z tym, że – jak wierzymy – islam pełni istotną rolę w scenariuszu czasów ostatecznych. Jakkolwiek, wszelkie materiały dotyczące islamu, w żadnym wypadku nie są zamierzone w celu wzbudzania wrogości względem muzułmanów. Pragniemy pomóc chrześcijanom zrozumieć islam z biblijnego punktu widzenia, a poprzez to wyposażyć ich do wypełnienia obowiązku Wielkiego Posłannictwa, aby „czynić uczniami wszystkie narody” (Mat 28:19-20), co odnosi się również do narodów muzułmańskich.

Innym powracającym tutaj tematem, będzie Izrael. Żyjemy w czasie, gdzie wrogość względem Izraela przybiera na nowej sile, zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i religijnej, również ze strony chrześcijan. Dlatego też bardzo istotne jest przedstawianie biblijnej perspektywy odnośnie Izraela oraz Bliskiego Wschodu.

Podane na tej witrynie interpretacje nie pretendują do miana jedynych właściwych. Celem naszym jest przede wszystkim zachęcenie czytelnika do przeprowadzenia własnych analiz i wyciągnięcia własnych wniosków.

Witryna ta jest niezależnym projektem i nie jest własnością żadnego z kościołów czy wspólnot.

Treści przedstawiane przez nas mieszczą się w ramach nurtu protestanckiego.