Czytelnia

Bóg działa

Dawid Schröder włącz .

BÓG DZIAŁA, GDY SŁYSZY MODLITWĘ LUDU SWEGO

 

 Bóg udzielił ludziom łaski modlitwy, by przez nią wpływać na dzieje ludzkości. Działanie Boga jest odpowiedzią na modlitwy Jego ludu. Bóg w odwiecznym planie ustanowił modlitwę dla Swoich świętych na ziemi. Błogosławieństwo i przekleństwo, sąd i uwolnienie, życie i śmierć są na­stępstwami ludzkich decyzji, natomiast poprzez modlitwy Kościoła wywierany jest bezpośredni wpływ na owe decyzje. Człowiek aktem wolnej woli podejmu­je decyzję modlenia się lub też zaniechania modlitwy. Obie decyzje są brze­mienne w następstwa.

Bóg pobudza modlących się, z kolei modlitwa porusza Boga. Zgodnie z wolą Bożą i Jego planem obowiązkiem człowieka jest modlić się uczestnicząc w ten sposób w Bożym działaniu. To co Bóg sprawia w człowieku przez Ducha Świętego jest doprowadzone do doskonałości. Bóg skłania ludzi do modlitwy, On jest bowiem tym, który mocą naszych modlitw działa w świecie.

Skoro więc przez modlitwę Bóg działa pozytywnie, zaniechanie modlitwy przynosi skutki negatywne. Człowiek, który się nie modli jest zdany na siebie samego i reakcje innych grzesznych ludzi, a jego potrzeby, problemy i do­świadczenia muszą być, siłą rzeczy, rozwiązywane bez pomocy Boga. Brak modlitwy jest bezbożnością, bez modlitwy bowiem człowiek nie ma kontaktu z Bogiem, nie zna Boga.

Ufając Bożym obietnicom. Kościół może nie tylko przeciwstawić się szatanowi, może również doprowadzić do jego dotkliwych porażek, zmuszając go do zaprzestania prób władania przemocą. Modlący się podtrzymują świat wpływają na bieg historii! Bez modlących się świat uległby samozagładzie! W zborach, w których pielęgnuje się modlitwę jest życie. Można zatem stwierdzić, że zbory, w których brak modlitwy, nie są zborami Jezusa. Najcięższym działem, jaki jesteśmy w stanie wytoczyć, jest modlitwa. Zbór nie przeciwstawiający się szatanowi skazany jest na klęską. Szatan musi być zwalczany bronią nie z tego świata, „Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burze­nia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa...” (2Kor. 10.4-6.)

Zwycięstwo zgotowane jest niezachwianym w wierze, modlącym się z pełną ufnością, którzy wiedzą, że bez wiary nie można się Bogu podobać. Mod­litwa wiary porusza Boga. Wiara liczy się z Bożym Słowem, z obecnością i działaniem Ducha Świętego w modlitwie. Wiara pochodzi ze słuchania słowa Bożego, rozpala się i aktywizuje przez uwielbianie. Wychwalanie i uwielbianie Boga urealniają zwycięstwo. Boża obecność jest szczególnie odczuwalna w pieśniach pełnych wiary i uwielbiania śpiewanych przez Boże dzieci. Uwielbianie uszlachetnia wiarę, przepędzając zwątpienia. Słowa modlitw)', pieśni zwycięstwa i codzienne uwielbianie Boga za Jego obietnice charakteryzują człowieka modlitwy. Ludzie modlitwy przygotowują drogę do zbawienia ludziom jeszcze nie zbawionym wnosząc przez to wkład w rozwój Kościoła. Ludzie nie znający Jezusa potrzebują naszej modlitwy. Równocześnie głosimy pełną Ewangelię, wskazujemy im na ich oddzielenie od Boga doprowadzając do nawrócenia. Wszystko inne byłoby fałszywą nadzieją i zwodzeniem.

Potraktujmy na serio naszą odpowiedzialność za ludzi. Bądźmy wytrwali w modlitwie, albowiem modlitwa otwiera serca dla Boga kierując je w ich poszuki­waniach ku Niemu.

Dawid Schröder

tłum. z niemieckiego Herold Seines Kommens                             5/92 .

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach