Czytelnia

Imiona oraz określenia Boga

Admin włącz .

ELOHIM - To pierwsze imię Boga, które znajduje się w Starym Testamencie. Określenie Elohim jest najczęściej tłumaczone w Biblii na słowo "Bóg". Źródłami dla imienia Elohim jest "potęga, moc, siła". Imię to jest charakteryzuje się tym, że występuje ono w liczbie mnogiej. Przykładowo w Księdze Wyjścia 12:12 czytamy "i dokonam sądów nad wszystkimi bogami (Elohim) Egiptu".

Imię Elohim może być łączone z innymi określeniami tj.

Elohay Kedem - Bóg wiekuisty, Bóg odwieczny, Bóg wieczny, np. Powtórzonego Prawa 33:27;

Elohay Tz'vaot - Bóg zastępów, np. II Samuela 5:10;

Elohay Miszpat - Bóg prawa, Bóg sądu, Bóg sprawiedliwy, np. Izajasza 30:18;

Elohay Selichot - Bóg odpuszczenia, Bóg miłościwy, Bóg przebaczenia, np. Nehemiasza 9:17;

Elohay Marom - Bóg najwyższy, Bóg wysoki, np. Micheasza 6:6;

Elohay Mikarov - Bóg, który jest w pobliżu, Bóg z bliska, np. Jeremiasza 23:23;

Elohay Chasdi - Bóg, który wyświadcza łaskę, Bóg miłosierny, Bóg łaskawy, np. Psalm 59:11;

Elohay Mauzi - Bóg ostoją, Bóg siły, Bóg ucieczki, np. Psalm 43:2;

Elohay Tehilati - Bóg chwały, np. Psalm 109:1;

Elohay Yishi - Bóg moim zbawicielem, Bóg mego zbawienia, np. Psalm 18:47;

Elohay Elohim - Bóg Bogów, Bóg nad Bogami, np. Powtórzonego Prawa 10:17;

Elohay Tzur - Bóg skałą (zbawienia), Bóg opoką, np. II Samuela 22:47;

Elohay Kol Basar - Bóg wszelkiego ciała, np. Jeremiasza 32:27;

Elohay HaRuchot Lekol Basar - Bóg duchów wszelkiego ciała, Bóg od którego zależy życie wszelkich istot, np. Liczb 16:22;

Elohim Kedoshim - Bóg Święty, np. Kapłańska 19:2;

Elohim Chaiyim - Bóg żywy, np. Jeremiasza 10:10.

---------- 

EL - inna nazwa tłumaczona jako "Bóg-, to skrócona nazwa od Elohim, bardzo często łączone z określeniami przedstawiającymi charakter Boga, tj.

El HaNe'eman - Bóg wierny, np. Powtórzonego Prawa 7:9;

El HaKadosh - Święty Bóg, np. Izajasza 5:16;

El Yisrael - Bóg Izraela, np. Psalm 68:36;

El Hashamayim - Bóg niebios, np. Psalm 136:26;

El Sali - Bóg Skałą, np. Psalm 42:10;

El Simchat Gili - Bóg wesela i radości, Bóg który jest moim weselem, np. Psalm 43:4;

El Rah'ee - Bóg który widzi, Bóg widzący, Bóg widzialny, np. Rodzaju 16:13;

El HaKavod - Bóg chwały, Bóg majestatu, Bóg chwalebny, np. Psalm 29:3;

El De'ot - Bóg, który wszystko wie, Bóg umiejętności, Bóg wszechwiedzący, np. I Samuela 2:3;

El Olam - Bóg wiekuisty, Bóg wieczny, np. Rodzaju 21:33;

El Emunah - Bóg wierny, Bóg prawdziy, np. Powtórzonego Prawa 32:4;

El Yeshuati - Bóg zbawieniem, np. Izajasza 12:2;

El Chaiyai - Bóg mego życia, Bóg żywota mego, np. Psalm 42:9;

El Rachum - Bóg miłosierny, np. Powtórzonego Prawa 4:31;

El Kana - Bóg zazdrosny, np. Powtórzonego Prawa 4:24;

El Shaddai - Bóg Wszechmogący, np. Rodzaju 17:1;

El Elyon - Bóg Najwyższy, np. Rodzaju 14:18. 

---------- 

JHWH - imię Boga tłumaczone jako "Pan". Imię JHWH jest najczęściej wymienianym imieniem Boga w Starym Testamencie. W najstarszej wersji hebrajskiej imię Boga zapisywano czterema literami. Są to czytane od prawej do lewej spółgłoski jod, he, waw, he, które tworzą tak zwany tetragram (z gr. tetragrammaton - dosł. cztery litery). W języku polskim odpowiadają im spółgłoski: JHWH występujące w obu współczesnych formach: Jahwe i Jehowa. Nie są znane samogłoski, których używano do pierwotnej wymowy, więc nawet obie proponowane formy mogą być błędne. Imię to pochodzi od hebrajskiego czasownika "być" i podkreśla Boży absolut. On jest źródłem wszelkiego bytu, całej rzeczywistości i wszelkiego istnienia.

W Biblii można znaleźć przeróżne formy z użyciem imienia JHWH:

JHWH Elohim - Pan Bóg, np. Rodzaju 2:4;

JHWH M'kadesh - Pan który uświęca, Pan który poświęca, np. Ezechiela 37:28;

JHWH Yireh - Pan zaopatruje, Pan widzi, np. Rodzaju 22:14;

JHWH Nisi - Pan sztandarem, Pan chorągiew moja, np. Wyjścia 17:15;

JHWH Shalom - Pan jest pokojem, Pan pokoju, np. Sędziów 6:24;

JHWH Tzidkaynu - Pan sprawiedliwością naszą, np. Jeremiasza 33:16;

JHWH Rofehcha - Pan twój lekarz, Pan który leczy, np. Wyjścia 15:16;

JHWH Tz-vaot - Pan zastępów, np. I Samuela 1:11;

JHWH O'saynu - Pan, który uczynił, Pan stworzyciel, Pan stwórca, np. Psalm 95:6.

---------- 

ADONAI - tłumaczone najczęściej jako Pan i może odnosić się zarówno do Boga, jak i do człowieka. Tytuł Boga Jahwe oddawany w przekładach jako Pan lub [Wszechwładny] Pan. Tytułem tym najczęściej posługiwali się starotestamentowi prorocy, zwłaszcza Ezechiel. Gdy judaizm zabronił wymawiać imienia Bożego Jahwe, podczas czytania na głos Żydzi w miejscu, gdzie napotykali tetragram czytali Adonai. Zwyczaj ten funkcjonuje w judaizmie tradycyjnym do dziś. Dał on też początek zastępowaniu w przekładach Biblii hebrajskiej imienia "Jahwe" tytułem "Pan"  (gr. Kyrios, łac. Dominus, ang. Lord). W niektórych katolickich przekładach Biblii (J. Eck, Wujek) w księdze Wyjścia 6,3 występuje wyraz Adonai jako substytut imienia Jahwe.

----------

Określenia stosowane wobec Jezusa:

Jezus Nazarejczyk (Ew. Mateusza 26:71),

Mesjasz (Ew. Jana 1:41),

Syn (Ew. Jana 8:36),

Syn Jednorodzony (I list Jana 4:9),

Syn umiłowany (Ew. Mateusza 3:17),

Syn Dawidowy, Syn Abrahama (Ew. Mateusza 1:1),

Potomek Abrahama (Galacjan 3:16),

Syn Józefa (Ew. Jana 1:45),

Syn Człowieczy (Ew. Mateusza 26:64),

Syn Ojca (II list Jana 1:3),

Syn Najwyższego (Ew. Łukasza 1:32),

Jednorodzony Bóg (Ew. Jana 1:18),

Pierworodny wszelkiego stworzenia (Kolosan 1:15),

Sprawca Życia (Dzieje Apostolskie 3:15),

Ostatni Adam (I list do Koryntian 15:45),

Nauczyciel (Ew. Mateusza 23:8),

Król Izraela (Ew. Marka 15:32),

Król żydowski (Ew. Mateusza 27:37),

Słowo (Ew. Jana 1:1),

Słowo żywota (I list Jana 1:1),

Zmartwychwstanie i żywot (Ew. Jana 11:25),

Jam jest (Ew. Jana 8:58 ? por. Wyjścia 3:14),

Pan (Rzymian 10:9-13),

Bóg (Ew. Jana 1:1),

Człowiek (Ew. Jana 19:5),

Immanuel (Ew. Mateusza 1:23 ? por. Izajasza 7:14),

Mistrz (Ew. Łukasza 8:24),

Zbawiciel świata (Ew. Jana 4:42),

Zbawiciel wszystkich ludzi (I Tymoteusza 4:10),

Wybawiciel (Rzymian 11:26),

Święty i Sprawiedliwy (Dzieje Apostolskie 3:14),

Wódz (Dzieje Apostolskie 5:31),

Arcypasterz (I list Piotra 5:4),

Dobry Pasterz (Ew. Jana 10:11),

Baranek Boży (Ew. Jana 1:36),

Lew z pokolenia Judy (Objawienie 5:5),

Baranek (Objawienie 5:12),

Korzeń i ród Dawidowy (Objawienie 22:16),

Pierworodny z umarłych (Objawienie 1:5),

Słowo Boże (Objawienie 19:13),

Orędownik (I list Jana 2:1),

Światłość świata (Ew. Jana 8:12),

Król królów i Pan panów (Objawienie 19:16),

Świadek wierny (Objawienie 1:5),

Wierny i Prawdziwy (Objawienie 19:11),

Amen (Objawienie 3:14),

Gwiazda Jasna Poranna (Objawienie 22:16),

Światłość z wysokości (Ew. Łukasza 1:78),

Posłaniec i arcykapłan wyznania (Hebrajczyków 3:1),

Sprawca i dokończyciel wiary (Hebrajczyków 12:2),

Syn wybrany (Ew. Łukasza 9:35),

Pośrednik (I Tymoteusza 2:5),

Droga, Prawda i Życie (Ew. Jana 14:6),

Drzwi (Ew. Jana 10:7),

Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni (Objawienie 22:13),

Głowa Ciała, Kościoła (Kolosan 1:18),

Dziedzic wszechrzeczy (Hebrajczyków 1:2),

Obraz niewidzialnego Boga (Kolosan 1:15),

Moc Boża i Mądrość Boża (I Koryntian 1:24),

Umiłowany (Ew. Mateusza 12:18),

Chleb żywota (Ew. Jana 6:35),

Krzew winny (Ew. Jana 15:1).

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach