Czytelnia

Pseudodidaskaloi czyli fałszywi nauczyciele

Jacob Prasch włącz .

Ćwiartowanie Biblii

Jak sprawić, aby Słowo Boże wyrażało cokolwiek zech cesz i zbagatelizować to, co powiedział sam Bóg?

Hermeneutyka Ricka Warrena „wyciąć” i „wstawić” ora z gnostycka interpretacja biblijnych przypowieści przez Briana McLarena i Pet era Tsukahirę.

Ostrzeżenie, które Duch Święty daje poprzez apostoł a Jakuba wzbudza w nas bojaźń. Kiedy staniemy przed tronem Chrystusa podczas Sądu, ci z nas, którzy uda wali, że nauczają Słowa Bożego innych, poniosą więk szą odpowiedzialność niż pozostali, ponieważ nauczyciel e mogą z łatwością wprowadzać w błąd innych.

Samemu być wprowadzonym w błąd to jedno, ale wprowa dzać w błąd innych, to już zupełnie odmienna sprawa , niezależnie od tego, czy odbywa się to świadomie, c zy z czyjejś niewiedzy. W realiach świeckich, jeżel i osoba nie będąca prawnikiem udziela fałszywej porady prawnej, może ona wprowadzić w błąd drugiego człowieka, co z kolei może doprowadzić do poważnych konsekwencji. P odobnie, jeżeli osoba nie będąca lekarzem, okaleczy bądź spowoduje obrażenia pacjenta, to nie ma to znaczeni a, czy miała ona dobre intencje czy też nie. Jeżeli takie osoby rzeczywiście troszczyłyby się o tych, którym próbow ały pomóc, to nie próbowałyby one nielegalnie prakt ykować prawa czy medycyny, udając, że mają kwalifikacje w dziedzinie, w której nie posiadały żadnych uprawnie ń. Ich czyny są w rzeczywistości przestępstwem, a prawo ni e troszczy się o to, że mogli to robić w tak zwanyc h „dobrych intencjach”.

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach