Czytelnia

Kto to jest człowiek pokorny

Administrator włącz .

Pokora bywa najczęściej błędnie rozumiana jako uległość wobec innych ludzi bądź ślepa uległość wobec hierarchów kościoła, w postaci cichego akceptowania nadużyć, nie biblijnych nauk, postaw bądź wierzeń. Jednak biblijna definicja pokory nie odnosi się w ogóle do relacji międzyludzkich, ale jest ona odwrotnością pychy i dotyczy zawsze rezygnacji z własnych przekonań i dążeń na rzecz uznania i dostosowania się do tego, co mówi lub czego wymaga Bóg w Piśmie Świętym.

Job. 22:23-30
"Jeżeli w pokorze nawrócisz się do Wszechmocnego i oddalisz nieprawość ze swego namiotu, Jeżeli w proch rzucisz złoty kruszec i między kamienie potoków złoto z Ofiru, jeżeli Wszechmocny będzie twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla ciebie, wtedy Wszechmocny będzie twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze. Gdy będziesz się do niego modlił, wysłucha cię i swoje śluby spełnisz. Cokolwiek postanowisz uda ci się, a nad twoimi drogami zabłyśnie światło. Gdyż Bóg poniża pysznego lecz wybawia pokornego."

Ps. 25:8-9
"Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom, prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej."

Ps. 34:2-3
"Będę błogosławił Pana w każdym czasie, chwała jego niech będzie zawsze na ustach moich! Dusza moja będzie się chlubić Panem! Niechaj słuchają pokorni i weselą się!"

Ps. 37:10-11
"Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego. Spojrzysz na jego miejsce i już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem."

Ps. 69:33-34
"Niechaj ujrzą to pokorni i rozradują się! Wy, którzy szukacie Boga, niech ożyje serce wasze! Bo Pan wysłuchuje biednych i nie gardzi więźniami swymi."

Ps. 76:9-10
"Ziemia zatrwożyła się i zamilkła gdy Bóg powstał na sąd, by wybawić wszystkich pokornych ziemi."

Ps. 147:6
"Pan podnosi pokornych, bezbożnych do ziemi poniża."

Ps. 149:3-4
"Niechaj w pląsach chwalą imię jego, niech grają mu na bębnie i na cytrze, bo Pan upodobał sobie lud swój i pokornych ozdabia zbawieniem!"

Przyp. 3:33-35
"Klątwa Pana spoczywa na domu bezbożnego, lecz błogosławi On mieszkaniu sprawiedliwych. Z szyderców szydzi lecz pokornym okazuje łaskę. Mądrzy dziedziczą chwałę lecz głupcy są okryci hańbą."

Przyp. 11:2-3
"Za pychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość. Niewinność prowadzi prawych, ale przewrotność przywodzi niewiernych do zguby."

Przyp. 15:32-33
"Kto nie zważa na karność ten gardzi własnym życiem, lecz kto słucha napomnienia ten nabywa rozumu. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości a pokora poprzedza chwałę."

Przyp. 16:17-20
"Droga prawych to unikanie złego. Kto pilnuje swojej drogi ten zachowuje życie. Pycha chodzi przed upadkiem a wyniosłość ducha przed ruiną. Lepiej być pokornym z ubogimi, niż dzielić łupy z pyszałkami. Kto zważa na Słowo ten znajduje szczęście, a kto ufa Panu ten jest szczęśliwy."

Przyp. 18:12
"Niejeden jest butny przed upadkiem, lecz chwałę poprzedza pokora."

Przyp. 22:4
"Nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą jest bogactwo, cześć i życie."

Przyp. 29:23
"Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci."

Izaj. 29:18-20
"W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć. Pokorni zaś na nowo będą się radować Panem a ubodzy weselić Świętym Izraelskim. Gdyż nie będzie tyrana i skończy się szyderca, i będą wytępieni wszyscy, którzy czyhają na sposobność do zbrodni,"

Izaj. 53:1-12
"Kto uwierzył wieści naszej a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, która pociągała by nasze oczy i nie był to wygląd który by się nam mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił i nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy że jest przez Boga zraniony zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za nasze występki i starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył a Pan jego dotknął karą za winy nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca, przed tymi którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu został śmiertelnie zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze to ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy (wielu ludzi) ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy, za to że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami."

Izaj. 57:15-16
"Bo tak mówi Ten, który jest Wysoki i Wyniosły, który króluje wiecznie a którego imię jest Święty: Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Bo nie na wieki wiodę spór i nie na zawsze się gniewam, w przeciwnym razie musiałby przede mną ustać duch i istnienia, które Ja sam stworzyłem."

Izaj. 66:1-2
"Tak mówi Pan: Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg: Jakiż to dom chcecie mi zbudować i jakież to jest miejsce gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało mówi Pan. Lecz Ja patrzę na tego który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa."

Mich. 6:8
"Oznajmiono ci człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo i okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem."

Sof. 2:2-3
"Zanim staniecie się jak plewa którą wiatr unosi i zanim was dosięgnie żar gniewu Pana oraz zaskoczy dzień gniewu Pana! Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi którzy wypełniacie jego prawo! Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana."

Sof. 3:12
"I pozostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi, to oni ufać będą imieniu Pan"

Mat. 11:28-30
"Przyjdźcie do mnie wszyscy którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe a brzemię moje lekkie."

Dz.Ap. 20:19-23
"I jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń które na mnie przychodziły z powodu zasadzek żydów, jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, wzywając zarówno żydów jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego, Jezusa. I oto teraz, zniewolony przez Ducha idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka, prócz tego o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że czekają mnie więzy i uciski."

Efez. 4:1-3
"Napominam was tedy ja więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą, łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju."

Filip. 2:3-5
"I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie,"

Kol. 3:12-13
"Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus wam odpuścił, tak i wy odpuszczajcie."

Jak. 4:6-10
"Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie, śmiech wasz niech się w żałość obróci a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was."

1 Piotr. 3:8-10
"A w końcu: Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni i pokorni. Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż powołani zostaliście aby odziedziczyć błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dobre dni, ten niech powstrzyma swój język od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej."

1 Piotr. 5:5-7
"Podobnie wy młodzi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia a pokornym łaskę daje. Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego, wszelką troskę swoją złóżcie na niego gdyż On ma o was staranie."

….Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani.
Gdyż nieposłuszeństwo (wobec Bożych zasad) jest takim samym grzechem jak czary,
a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom....
(1 Sam 15:22-23)

 

Art. ze strony

www.chlebznieba.pl

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach