Czytelnia

Wierzyć Synowi

Jakub włącz .


"Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny; ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży zostaje nad nim." (Jan. 3:36, BG)

Apostoł Jan pisał Ewangelię w sytuacji wzrastającego odszczepieństwa w postaci sekt, głównie gnostyckich. Odrzucały one naukę Jezusa w różnych aspektach. Na przykład nie było u nich właściwego spożywania Wieczerzy Pańskiej, gdyż nie wierzyli, że Chrystus przyszedł w ciele i że Jego święta krew zmieszała się z ziemią. Jedni całkowicie zabraniali wchodzić w związki małżeńskie, jeść mięso i pić wino, inni na wiele sposobów folgowali ciału. Na porządku były libacje i orgie seksualne. Świadectwa o tych rzeczach znajdujemy w wielu miejscach tekstu NT.

Toteż apostoł pokazuje tu właściwy sens sformułowania "wierzyć w Syna". Wierzyć w Syna to wierzyć Synowi.

Wielu ludzi wierzy w Syna, ale nie wierzy Synowi. Wierzą, że Jezus jest Synem Bożym, Panem i Zbawicielem, ale nie wierzą Jemu, tzn. Jego nauczaniu. Ogromną część tego nauczania stanowią przykazania. Jeśli Syn mówi "chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań", to wierzyć Synowi oznacza spełniać Jego przykazania (Mat. 19:17, Jana 12:50). To jest właśnie życiodajna wiara.

Wiara w rozumieniu apostolskim wiąże się z posłuszeństwem:

"I rozszerzało się słowo Boże, i liczba uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażała; także bardzo wielu kapłanów stawało się posłusznych wierze." (Dz. 6:7, UBG; Biblia Warszawska odbiega tu od tekstu źródłowego)

"Przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody" (Rz. 1:5, BW)

 

 

Jakub

art. ze strony

Refleksje ucznia Jezusa

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach