Czytelnia

Bądź gotowy !!!

Wiesław Janik włącz .


Bądź gotowy !!!

"DLATEGO I WY BĄDŹCIE GOTOWI, GDYŻ SYN CZŁOWIECZY PRZYJDZIE O GODZINIE, KTÓREJ SIĘ NIE DOMYŚLACIE"  Mat 24 w 44

Każdy człowiek żyjący na ziemi, wielokrotnie staje wobec faktu konieczności przygotowania się do: podróży, podjęcia decyzji, uroczystości, rozmowy, spjotkania itd. W związku z tym, wielu zapisuje w kalendarzach, notatnikach istotną datę wydarzenia, na które musi być gotowy. Pomimo tego, że do przodu znamy datę wydarzenia i mamy czas na przygotowanie się, często tak bywa, że na koniec brak nam czasu i nie zdążyliśmy, aby być gotowym. Dlatego, ktoś musiał na nas czekać, spóźniliśmy się do pociągu, nie wywiązaliśmy się w czasie z umowy i z tego powodu ponieśliśmy pewne straty.

Natomiast jeżeli chodzi o gotowość, o której powiedział Pan Jezus w Ewnangelii Mateusza 24 w44 to jej znaczenie i ważność jest całkowicie inna i o wiele bardziej ważniejsza, jak wszystkie inne wyżej wymienione. A to z tego powodu że:

1. Mamy być gotowymi na przyjście Pana Jezusa, który ukaże się na obłokach, aby zabrać do siebie swą Oblubienicę, tych którzy byli gotowi. Nie ma większej obietnicy i wspanialszej nadzieji w oczekiwaniu dzieci Bożych, jak właśnie ten moment. Być zabranym! 2 Piotr 1 w 3-4.

2. Pan Jezus przyjdzie tylko raz, w celu zabrania Kościoła. Drugi raz nie będzie przychodził, aby zabrać spóźnialskich, tych co nie byli pierwszy raz gotowi. Ci którzy zostaną na ziemi to jedynie z powodu niegotowości. Już nie będą mieli żadnej innej możliwości, aby być w podobny sposób zabranym na wesele Baranka. Mat. 25 w 6-12 .

3. Pochwycenie Oblubienicy będzie trwało tylko moment, nie dłuższy jak mgnienie oka. Tam nie będzie: "Panie poczekaj chwileczkę, JA TYLKO POJEDNAM SIĘ Z BRATEM !!". Bo zaskoczy wszystkich jak sidło. Sidło uniemożliwia jakiekolwiek działanie, temu co został złapany przez nie. Wtedy nie będzie czasu, ani możliwości na żadne reakcje, czy słowa. Łuk. 21 w33-35, 1 Kor. 15 w51-52, 1 Tes. 4 w15-18 .

4. O tym właśnie dniu, godzinie, momencie nikt nie wie, oprócz Ojca Niebieskiego. Bez określenia daty, należy być gotowym gdyż Chrystus przyjdzie o takiej godzinie, której się nie domyślamy. Daremne są wszelkie manipulacje obliczeniowe Mat. 25 w13. Zyć lub zginąć, być zabranym lub zostać, to nie bagatelna różnica, która decyduje o całej nie kończącej się wieczności. Skoro od tej gotowości tak wiele zależy, uważam za ważne, aby zastanowić się co to znaczy: Być gotowym! Jak ta gotowość przedstawia się w praktycznym życiu. Z przykrością muszę stwierdzić, że wiele chrześcijan ewangelicznych nie rozumie właściwego sensu gotowości: A zapytani przez drugich "czy jesteś gotowy na przyjście Pana dzisiaj?". Nie są w stanie zdecydowanie odpowiedzieć, ani komuś, ani sobie. Dlatego też, chcę wam drodzy czytelnicy przedstawić, przez Słowo Boże, kilka aspektów praktycznej gotowości, które powinne objawiać się na każdy dzień twego życia. Lecz zanim to uczynię, przedstawię kilka fałszywych pojęć o gotowości na przyjście Pana Jezusa. Otóż one:

1. Wyjście indywidualne, lub grupowe, na określoną górę, w oznaczonym czasie, w białym ubraniu i czekanie z podniesioną głową do góry. Takie wydarzenia miały już miejsce.

2. Dokładne zapoznanie się ze wszystkimi miejscami Pisma Świętego, które mówią o zabraniu Kościoła i pozostaniu na samej wiedzy, bez wykonania podanych warunków zabrania.

3. Zapoznanie się ze schematem, opracowanym przez człowieka, dotyczącym kolejności wydarzeń i znaków poprzedzających przyjście Pana Jezusa.

4. Uzyskanie pełnej aprobaty od ludzi wierzących, że jest się idealnym i wzorowym chrześcijaninem w ich pojęciu, bez otrzymania potwierdzenia o tym od Boga i świadectwa Ducha Świętego. Gal. 4 w6 , Rzym. 8 w14-17. Można by wyliczyć jeszcze kilka punktów, ale ograniczę się tylko do tych czterych.

A teraz, przedstawię w czym objawia się prawdziwa i rzeczywista gotowość na przyjście Pana Jezusa. Proszę rozważyć poniższe aspekty, wspólnie z podanymi tekstami Biblii:

1. Pojednanie z Bogiem i usprawiedliwienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa i uświęcenie krwią Jezusa, oraz utrzymanie czystości i świętości całokształtu życia, aż do przyjścia Pana. (Mar. 16 w16; Rzym. 8 w12-17;  Żyd. 10 w12-18)

2. Przyjęcie pieczęci Ducha Świętego i absolutne poddanie się pod kierownictwo Ducha Świętego (Dz.Ap. 1 w7-8; Rzym. 8 w12 17; Efez. 4 w30)

3. Całkowita gotowość pozostawienia wszystkich dóbr ziemskich i majętności, które posiadasz (Żyd. 10 w 32-35). Zwróć uwagę jak reaguje twoje serce i jak reagujesz w chwili: nagłej straty materialnej, gdy zostałeś okradziony, oszukany, gdy ktoś prosi ciebie o pomoc materialną lub chce pożyczyć pieniądze, samochód lub inny przedmiot wartościowy. Jak reagujesz gdy widzisz biednego potrzebującego pomocy. (Tyt. 3 w 1;  2 Kor. 8 w 1-8; Łuk. 6 w 27-35). Jak postępujesz, gdy trzeba dać składkę do Zboru, na budowę Domu Modlitwy, czy też finansowe wsparcie głoszenia Ewangelii ginącym ludziom. Czy czynisz to wszystko z radością chęcią i bez narzekania? Czy też jest inaczej, szukasz wymówki, aby nie poświęcić czegoś z posiadanych dóbr (2Kor 9 w 6-7)

4. Całkowite zrezygnowanie ze wszystkich uciech tego świata, obyczajów pogańskich, mody i przyjaźni ze światem, w którym kiedyś miałeś udział. (Czy jesteś szczęśliwy z tego powodu, że nic cię nie łączy z. tym światem? Tyt. 2 w 11-13 ; I Jana 2 w 15-17;  Jakub 4 w 4; 2 Kor. 6 w 16-18 .)

5. Gotowość cierpienia dla sprawiedliwości i za imię Jezusa Chrystusa. (Czy kiedy znosisz cierpienia, poniżenia, wyśmiania ze strony niewiernych, radujesz się z tego i dziękujesz Bogu? Mat. 5 w 10-12;  Filip. 1 w 29-30;  l Piotr 4 w 12-19)

6. Gotowość w każdej okoliczności na śmierć za Jezusa, za głoszenie Ewangelii zachowanie czystego życia, za obronę prawdy, za bliźnich (Dz. Ap. 24 w 13;  Filip. 1 w 21-23)

7. Gotowość poświęcenia siebie dla Pana i innych ludzi. (Czy nie cofasz się gdy trzeba poświęcić swoje zdrowie i siły, swój czas i dom, dla dzieła Bożego i pomocy innym ludziom, lecz czynisz to z radością dziękując Panu za dział tej pracy i służby. 2 Kor. 9 w 1-2 ,12-13;  Rzym. 1 w 15;  Efez. 2 w 10.)

8. Gotowość przebaczania. Czy zawsze i wszystkim chętnie przebaczasz z całego serca, tym którzy ci wyrządzili jakiekolwiek zło. Czy też zdolny jesteś nosić urazę w swoim sercu. (Mat. 18 w 21-25; Mar. 11 w 25-26; Mat. 6 w 12).

Jeżeli w tych wszystkich aspektach w pełni jesteś zaangażowany i gotowy ponieść wszelkie straty materialne, a nawet życie to tym samym zyskujesz zdolność gotowości na przyjście Pana Jezusa. Sam Pan błogosławić Ci będzie i do końca doprowadzi dzieło zbawienia twego i da Ci zwycięstwo. (Żyd. 3 w 14;  2 Piotr.  1 w 5-11). Zostaniesz zabrany wespół ze wszystkimi świętymi na spotkanie z Panem. Natomiast, gdy zauważasz niedociągnięcia i braki gotowości pełnienia woli Bożej w wyżej wymienionych aspektach, to wiedz, że gdy Pan Jezus przyjdzie i zastanie cię w takim stanie, to nie uzna cię gotowym i pozostaniesz jako zły sługa. (Łuk.12 w 47) Dlatego wykorzystuj ten czas łaski i możliwości, który jeszcze trwa, aby przygotować się i oczekiwać Syna Bożego z niebios w gotowości i czujności. (Łuk. 21 w 36;  2 Piotr. 3 w 10-14)Niech Wam Pan błogosławi.W nabożeństwach naszych śpiewamy :

"Więc z powagą i pilnością myślmy o dniu Pańskim tym.
Wypełniajmy to co Pismo mówi nam. Byśmy mogli prosić,
Przyjdź wnet, jam gotowym sługą Twym.
A gdy swoich Pan zawoła, będę tam"
(Śp.Pielgrzyma nr 546)

 br. Wiesław Janik

(Źródło: DPŻ, nr 2/1990)
-

Stale mam świadomość, jak dużo jest w moim uczniostwie niedoskonałości. A i tak wciąż mi mało takich artykułów jak powyższy. Zachęcających do mocniejszej współpracy z łaską, do robienia postępów. Dzisiaj zbyt wiele głosi się pseudoewangelicznych bajek.

 

 

zaczerpnięto ze strony

Refleksje ucznia Jezusa

 

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach