Czytelnia

Statek Tozera

A. W. Tozer włącz .

Czym jest opatrzność, dopust Boży, jakie są granice moje wolności wyboru, czym jest wybranie?

Przytoczę słowa Tozera który opisuje jego rozumienie predestynacji.

"Statek liniowy wyrusza w rejs z Nowego Jorku do Liverpoolu. Kierownictwo
linii oceanicznych zadecydowało o porcie docelowym. Nikt oprócz niego nie
może tego zmienić.
Kierownictwo linii jest przykładem władzy zwierzchniej.
Na pokładzie statku znajdują się różni pasażerowie. Nie są oni w żaden
sposób zniewoleni, żaden rodzaj aktywności nie jest im narzucony. Mają oni
całkowitą swobodę wyboru: jeśli chcą, mogą jeść, spać, bawić się, spacerować
po pokładzie, czytać, rozmawiać, itp., lecz cały czas nieubłaganie zbliżają
się do portu przeznaczenia.
W przypadku pasażerów mamy do czynienia zarówno
ze swobodą decyzji, jak i z uleganiem zwierzchniej władzy. Obie te rzeczy
nie wykluczają się nawzajem.
Myślę, że podobnie jest z wolnością człowieka i zwierzchnością Boga.
Potężny liniowiec Bożych odgórnych decyzji utrzymuje
stały kurs na oceanie historii. Nie zatrzymywany i nie niepokojony Bóg
zmierza do realizacji Swych wiecznych celów, które przed początkiem świata
założył Sobie w Jezusie Chrystusie...
Nikt nie może Go od tego odwieść ani pomieszać Mu szyków.
Ponieważ Bóg jest wszechwiedzący, nie mogą zaistnieć
żadne nieprzewidziane okoliczności, żadne katastrofy.
Ponieważ jest On najwyższą suwerenną władzą,
Jego polecenia nie mogą być zmienione, ani Jego autorytet podważony.
Ponieważ jest wszechwładny, dysponuje On wystarczającą siłą do osiągnięcia
zamierzonych celów.
Sprawy nie przedstawiają się jednak tak prosto, jak może to niektórym sugerować wyżej wymieniony szkic.
Nieprawość nie śpi. Na wyznaczonym przez Boga rozległym polu toczy się za
przyzwoleniem Boga coraz gwałtowniejsza walka między dobrem a złem. Bóg w
końcu zrealizuje Swój plan, lecz skoro walka ta nadal toczy się na ziemi,
my, jako istoty odpowiedzialne, w zastanej sytuacji musimy podejmować
decyzje o charakterze moralnym."

 

 

 

A. W.  Tozer

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach