Czytelnia

Uczynki ciała a Owoce Ducha

Super User włącz .

GRZESZNA NATURA CZŁOWIEKA I UCZYNKI CIAŁA

Żaden fragment Biblii nie pokazuje nam czytelniej kontrastu między cechami charakteru człowieka odrodzonego, żyjącego w mocy Ducha Świętego, a człowieka nie przemienionego żyjącego według żądz swojego ciała niż List do Galacjan. 5:16-26.

Apostoł Paweł podaje nam listę postaw wynikających z cielesnego myślenia człowieka nie odrodzonego oraz listę „Owoców Ducha Świętego” czyli cech charakteru będących wynikiem Bożej przemiany. Określenie „grzeszna natura” (gr.sarks) przedstawia starą naturę człowieka z jej tendencjami i żądzami, która pozostaje w chrześcijanach również po nawróceniu i z którą każdy człowiek świadomie wierzący zobowiązany jest bezwzględnie się rozprawić. Biblia mówi że ci, którzy nie uśmiercą swojej starej natury i angażują się w sprawy zawarte w Liście do Galacjan 5:20-21, sami zamykają sobie drzwi do Królestwa Bożego.

WSZETECZEŃSTWO (Porneia) - Grzechy seksualne, lubieżność, niemoralne zachowanie, karmienie się lubieżnymi treściami, seks pozamałżeński.
NIECZYSTOŚĆ (Akatharsia) - Złe myśli i uczynki, lubieżne myśli i grzeszne pragnienia serca, chciwość, nieczyste motywacje.
ROZPUSTA (Aselgeia) - Wyuzdanie, uleganie swoim pasjom, namiętnościom i pożądliwości, egoistyczne koncentrowanie się na własnych przyjemnościach.
BAŁWOCHWALSTWO (Eidololatria) - Oddawanie czci duchom, ludziom, posągom lub wszelkim wizerunkom. Uznanie autorytetu jakiejkolwiek instytucji, gremium, osoby lub jakiejś rzeczy albo mocy jako równej bądź wyższej niż Bóg i Pismo Święte.
CZARY (Pharmakeia) - Wszystkie formy ezoteryki, okultyzmu, spirytyzmu i magi. Wszelkie techniki skrytej manipulacji, kontroli bądź wywierania wpływu na innych ludzi bez ich wiedzy. Świadome używanie środków powodujących odmienne stany świadomości.
WROGOŚĆ (Echthra) - Wrogie intencje i czyny, skrajna niechęć, nienawiść.
SPÓR (Eris) - Walka o pierwszeństwo, rywalizacja, nieustępliwość.
ZAZDROŚĆ (Zelos) - Zazdrość z powodu czyjejś pozycji, powodzenia lub posiadania.
GNIEW (Thymos) - Konflikty i złość wynikające z nieprzebaczenia, które prowadzą do ostrych słów bądź złośliwych czynów.
KNOWANIA (Eritheia) - Manipulacje, tworzenie podziałów, dążenie do władzy.
WAŚNIE (Dichostasia) - Dzielenie ludzi na lepszych i gorszych, ważnych i ważniejszych lub mądrych i mądrzejszych niszczących jedność Kościoła.
ODSZCZEPIEŃSTWO (Hairesis) - Wprowadzanie nauczania nie opartego na Piśmie Świętym. Manipulacja Słowem Bożym.
ZABÓJSTWO lub ZAWIŚĆ (Phtonos) - Agresja, wrogość lub nienawiść do innych w celu ich dyskredytacji, wszelkich form pogrążenia z morderstwem włącznie.
PIJAŃSTWO (Methe) - Świadome osłabianie kontroli nad umysłem przez nadużywanie alkoholu.
OBŻARSTWO (Komos) - Nieumiarkowane ucztowanie, szeroko pojęta żądza konsumpcji.

OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO
Przeciwieństwem do cech naszej cielesnej natury jest charakter człowieka przemienionego przez Boga którego cechami charakterystycznymi stają się ''Owoce Ducha Świętego'' czyli nowy charakter człowieka tworzony według norm i standardów Bożego Królestwa.

MIŁOŚĆ (Agape) - Troszczenie się i szukanie najwyższego dobra innego człowieka nie szukając w tym osobistych korzyści.
RADOŚĆ (Chara) - Radość oparta na błogosławieństwie i wynikająca z wiary w miłość, łaskę i obietnice Boże.
POKÓJ (Eirene) - Pokój ducha i umysłu, który jest potwierdzeniem dla człowieka że jego relacja miedzy nim a Panem Bogiem jest właściwa.
CIERPLIWOŚĆ (Makrothymia) - Wytrwałość, wyrozumiałość nie uleganie gniewowi, zgorzknieniu lub rozpaczy, wielkoduszność.
UPRZEJMOŚĆ (Chrestotes) - Łagodność, niechęć do zranienia drugiego człowieka, sprawienia mu bólu czy przykrości.
DOBROĆ (Agathosyne) - Dążenie do prawdy i sprawiedliwości oraz nietolerowanie zła; wyraża się w dobrych czynach nie sądzeniu ludzi, ale w jasnym określeniu się, co do złych czynów i postaw oraz wskazywanie na nie.
WIERNOŚĆ (Pistis) - Uczciwość wobec Boga , Jego Słowa jak i innych osób, z którymi jesteśmy związani obietnicą lub umową, wzajemne oddanie i zaufanie.
ŁAGODNOŚĆ (Prautes) - Powściągliwość połączona z siłą i odwagą; określa osobę, która nawet w gniewie okazuje łagodność i miłość drugiej osobie oraz pokorną uległość wobec innych, gdy konieczne jest poddanie.
WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ (Egkrateia) - Panowanie nad własnym egoizmem, pragnieniami i namiętnościami; obejmuje wierność ślubowaniu małżeńskiemu, życie w czystości oraz walkę z naszymi cielesnymi nawykami, nałogami oraz pragnieniami.

zaczerpnięto: www.chlebznieba.pl
 

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach