Czytelnia

Zdrowa nauka

J. W. włącz .

 „Przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom” (2 Tm 4, 3-4).

A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich (1Tym 4,1)

1. Człowiek potrzebuje sprawnego kompasu — zdrowej nauki, by wiedział jak ma żyć.
Zwierzęta kierowane są instynktem. Człowiek ma wolną wolę i sam sobą kieruje. Ażeby mógł dobrze kierować swoim życiem potrzebuje poznania rzeczywistości w której żyje i nauki, jak żyć, by osiągnąć powodzenie. Więcej, potrzebuje mocy do prawidłowego życia, mocnych nóg, by iść według kompasu. Badając rzeczywistość zdobywa wiedzą. Obecnie jest ona ogromna, lecz nie wystarcza do zrozumienia sensu życia, przeznaczenia człowieka, jego natury, genezy życia na ziemi, przyszłości świata, istoty dobra i zła, śmierci i zmartwychwstania, nieba i piekła, odpowiedzialności za grzechy itd. Człowiek, aby nie błądzić, potrzebuje nauki i oświecenia nadzwyczajnego, niezależnie od własnej wiedzy zdobytej przez doświadczenie i badanie.

2. Stwórca dal nam kompas — wskazania jak żyć.
Jest to ta zdrowa nauka, unikatowa ze względu na jej autorstwo, jedynie prawdziwa. Jest czysta, prosta, skuteczna, zmieniająca ku dobremu, zrozumiała, kompletna, niezastąpiona, jeśli chodzi o potrzeby człowieka chcącego żyć konstruktywnie. Uczy odróżniania dobra od zła, prawdy od fałszu, obnaża błąd i grzech, odciąga od złego, zachęca do dobrego, ma moc zmieniania ludzkiej natury ku dobremu, daje zdrowie, zwłaszcza duchowe. Jest duchem i życiem (Jana 6,63). Koryguje, ostrzega, usprawnia myślenie. Jest autorytatywna, ponieważ jej autorem jest Ten, „przez którego wszystko się stało, co się stało” (J ł,3), a więc znający na wskroś całą rzeczywistość łącznie z człowiekiem.

3. Sam Bóg jest autorem zdrowej nauki, dlatego jest wiarygodna, ma szczególną moc, jest nieporównywalna i niezastąpiona.
Człowiek nie tworzy prawdy. Człowiek może jedynie poznać prawdę i przekazywać ją. Bóg przekazał człowiekowi prawdę w dwóch postaciach: w przyrodzie i w swoim Słowie przekazywanym przez proroków i apostołów. Jest to zdrowa nauka, bez domieszki fałszu, wyłącznie prawdziwa. Jedynie ta zdrowa nauka jest godna pełnego zaufania. Szczęśliwy i błogosławiony jest każdy, kto według niej postępuje. Jest ważnym uświadamiać sobie, że to, co jest przekazywane nam w Biblii jako Ewangelie wg Mateusza, Marka, Łukasza, Jana oraz Dzieje Apostolskie, listy Pawła, Jakuba, Piotra, Jana, Objawienie św. Jana — to wszystko nie są nauki tych ludzi, lecz samego Boga. Przypominają nam o tym informacje zawarte tak w Starym jak i Nowym Testamencie. Na przykład: Tak mówi Pan – zwrot wielokrotnie powtarzający się w Starym Testamencie. Apostoł Paweł, którego listów jest najwięcej w Biblii, wyraźnie zastrzega, że „ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, ani mnie jej nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa(Gal 1,11-12). Pierwszy wiersz Objawienia Jana wyraźnie informuje, że treść tej Księgi pochodzi od Boga: „Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się wkrótce stać”(Ap. 1,1). Zdrowa nauka, o której mówimy, dlatego jest prawdziwa, gdyż jej autorem jest — powtarzamy — sam Bóg. Tylko głupi lekceważy ty naukę. Kto gardzi Słowem Bożym, sam sobie szkodzi (Prz. 13,13). Człowiek żyje (poprawnie) nie samym chlebem, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych (Mt. 4,4). Jedynie Boże słowa mają życiodajną moc! I te słowa przekazał nam Jezus: „Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie przyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś”(J 17,8).

4. Zdrowa nauka nie tylko wskazuje jak żyć, ale prowadzi człowieka do odrodzenia umożliwiającego poprawne życie.
Boża nauka oświeca, ukazując rzeczywisty stan moralny człowieka. W jej świetle człowiek odkrywa swą grzeszność i — jeśli jest z prawdy — przyjmuje tę naukę jak lekarstwo. Ona uzdrawia wzbudzając żal z powodu grzeszności, pragnienia uwolnienia z grzechów, dążenia do życia podobającego się Bogu. Sprawia cud przemiany celu życia i pragnień z egoistycznych na pełne miłości do Boga i ludzi. Człowiek pokutuje, nawraca się, staje się uczniem Jezusa, przyjmuje dar zbawienia z łaski i staje się obywatelem Bożego Królestwa, żyjącym pod panowaniem Jezusa, Dobrego Pasterza, i dlatego, że jest zbawionym, czyni dobre uczynki z miłości i wdzięczności do Boga. Należy powtórzyć jako coś zasadniczego: że cud nowego, poprawnego życia według Bożych norm poprawności ma miejsce jedynie wówczas, gdy człowiek przyjmuje tę zdrową naukę i zachowuje ją. Jezus stwierdził: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowa moje, śmierci nie ujrzy na wieki” (J 8,51).

5. Zdrowa nauka jest w Biblii. Ona jest jedynym niezawodnym kompasem.
Biblia, jako Słowo Boże skierowane do człowieka, jest bezcennym skarbem darowanym jemu dla jego dobra. Bóg miłuje swoje stworzenie, także respektuje jego wolną wolę. Bóg pragnie miłości ludzkiej, dobrowolnej, świadomej, autentycznej. Pragnie, by człowiek żył pomyślnie. Nawet gdy zbuntowany przeciw Stwórcy popadł w grzech, nie przestał być obiektem Bożej troski, Centralny wiersz Biblii przypomina tę prawdę: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Jana 3,16)

Jezus, odwieczne Słowo, nie tylko spłacił nasz dług na Golgocie, ale też stał się dla nas prawdziwym Nauczycielem, gotowym pouczyć nas, jak żyć życiem godnym Bożych dzieci, sensownym, chwalebnym. To On, a nie jakiś przypadek dziejów sprawił, że marny Jego naukę w postaci Księgi. To On przepowiedział, że przed Jego powtórnym przyjściem na ziemię, Jego Ewangelia będzie głoszona wszystkim ludziom, narodom i językom. Także On przez Ducha Świętego, przypominającego Jego naukę, zapowiedział, że w ostatecznych dniach ludzie odwrócą się od prawdy do baśni i nie ścierpią zdrowej nauki.

6. Dlaczego nie ścierpią zdrowej nauki?
Jest to prawda smutna, trudna do zrozumienia, Dlaczego człowiek odrzuca to, co służy jego dobru? Bo przecież zdrowa nauka służy dobru człowieka, Nie znam na to odpowiedzi, Mogę jedynie zawołać z całych sil: chrześcijanie, słuchajcie całej nauki naszego Pana, żyjcie według niej! Bo tylko wówczas dom wasz  nie zawali się, gdy przyjdzie „wicher i ulewa"! Myślę, że na przeszkodzie poddania się Bożej zdrowej nauce stoi szatańska przywara: pycha. Człowiek pyszny nie chce być posłuszny nikomu poza sobą samym.

Ale w swej ślepocie — pycha zaślepia — nie wie, że każdy, kto nie poddał się Bożemu zwierzchnictwu ustanowionemu w Jezusie, jest niewolnikiem Lucyfera, Tak, Lucyfera, bo on, niegdyś anioł światłości, mami pozorami prawdy i wolności. Ale tylko pozorami, bardzo zwodniczymi, jawiącymi się jako piękno, radość i wolność, lecz nie będącymi nimi. W rzeczywistości jest on — jak powiedział Jezus — „tym, który przychodzi, aby kraść, mordować i tracić(J 10,10), Dlatego to tak wiele łudzi właśnie dzisiaj, w czasach niezwykłych osiągnięć umysłu, wierzy duchom zwodniczym, naukom szatańskim, ponieważ mimo, że są słabiutkimi wobec ogromu kosmosu i sił przyrody, nie chcą uznać nad sobą Jezusa, jako panującego Pana. Chcą sami panować. Bóg im przeszkadza.

7. Praktyczny wniosek:
Człowieku! Chcesz powodzenia, także na wieczność — żyj według zdrowej nauki Jezusa,
pod przewodnictwem Jezusa, w mocy Ducha Świętego, wprowadzającego we wszelką prawdę objawioną w Biblii i strzeż się nauk fałszywych, pozabiblijnych!

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach