10 słów

Super User włącz .

Spis treści

Siódme przykazanie: Zakaz cudzołóstwa

Nie wolno ci cudzołożyć - Termin niuf odnosi się tylko do stosunków mężczyzny z zamężną kobietą, tak jak jest napisane: "[Jeśli] mężczyzna (...) popełni cudzołóstwo z żoną swojego sąsiada, cudzołożnik i cudzołożnica będą uśmierceni" (Wajikra 20:10) i tak, jak jest powiedziane: "Cudzołożnica będzie szła z obcymi, będąc poślubiona swemu mężowi" (Jechezkel 16:32).

To odnosi się przede wszystkim do zamężnej kobiety (eszet isz), gdyż jest to najczęstsze przestępstwo wśród grzeszników, ale dotyczy również każdego zakazanego stosunku.

Bóg powiedział do Jisraela: 'Moje dzieci, nie postępujcie niemoralnie. Nie przebywajcie w towarzystwie ludzi niemoralnych ani nie wchodźcie w jakiekolwiek związki z nimi, nie pozwólcie również waszym dzieciom, aby z nimi przestawały, gdyż inaczej nauczą się ich niegodziwego postępowania. Z powodu niemoralnego postępowania plaga dotyka świat, niszcząc sprawiedliwych na równi z nikczemnikami. (Targum Jonatan)

Samo słowo tinaf, które użyte tu zostało do opisania cudzołóstwa, obrazuje ogrom grzechu i jego konsekwencji, gdyż tinaf jest złożeniem wyrazów ten af 'powodować gniew'. Cudzołóstwo wzbudza gniew Boga do niepojętych granic. Zazwyczaj Bóg jest cierpliwy i długo znosi nasze grzechy, lecz nie oddala On Swojego gniewu od cudzołożników, tak jak mówi prorok: „Skory jestem, aby świadczyć przeciwko czarownikom i cudzołożnikom". (Maladii 3:5)

Cudzołóstwo wzbudza gniew Boga bardziej niż inne grzechy, ponieważ rozbija ono uświęconą harmonię i spokój zgodnego małżeństwa. Cudzołożnik wzbudza af 'gniew' i niezgodę między mężem i żoną, a to rodzi gniew Boga. (Bamidbar Rata 10:2)

Należy się wystrzegać, aby nie stać się pośrednikiem lub posłańcem grzechu. Gdyż nawet jeśli ktoś tylko pomoże w zaaranżowaniu niemoralnego spotkania, uważany jest za cudzołożnika'. (Szewuot 47b)

Podobnie jak w przypadku zakazu mordowania, tak i zakaz cudzołóstwa ma szeroką definicję i obejmuje wiele przypadków, Talmud uczy (Sanhedrin 81 a), w oparciu o werset z proroka Jechezkela (18:6), że ingerowanie w środki do życia bliźniego jest równoznaczne ze zhańbieniem jego żony. Czyniąc takie porównanie rabini uczą nas,, że powstrzymanie się od grzechu w jego najbardziej rażącej formie nie wystarcza do wypełnienia nakazów moralnych Tory. Tora żąda, aby Żyd powstrzymał się od czynienia również tych pomniejszych rzeczy, które wypływają z charakteru głównych kategorii przekroczeń.

 Siódme przykazanie - a drugie w kolejności na drugiej tablicy - powiązane jest z drugim przykazaniem na pierwszej tablicy: Nie wolno ci mieć innych bogów", ponieważ ten, kto zdradza swojego współmałżonka, wkrótce zdradzi też i Samego Boga. (Mechifta)