10 słów

Super User włącz .

Spis treści

Artykuł zamieszczono  za zgodą autora ze strony Społeczność Mesjańska w Koszalinie

10 słów
 

10 PRZYKAZAŃ

Aseret hadibrot - Dziesięć Przykazań - to dosłownie Dziesięć Oświadczeń, Dekretów Boga. Dibur oznacza tu Boską mowę (por. Jirmija 5:13). Świat został stworzony przez Asara maamarot - Dziesięć Boskich Wypowiedzeń, a Prawo Tory zostało nadane poprzez Aseret hadibrot - Dziesięć Boskich Oświadczeń (Szemot 34,28). Pierwszy werset Tory (Bereszit 1:1), który mówi o stworzeniu nieba i ziemi, zawiera siedem słów i dwadzieścia osiem liter. Zdanie, które jest wprowadzeniem do Dziesięciu Przykazań: „Bóg powiedział wszystkie te słowa" (Szemot 20:1), składa się również z siedmiu słów i dwudziestu ośmiu liter. Dwadzieścia osiem to gematria słowa koach 'siła'. (Baal Haturim)

20:1 Bóg powiedział - Boże Imię Elokim, które zostało tu użyte, jest związane z sądem. Dlaczego właśnie to Imię występuje w tym miejscu? Podobnie powiedziane jest: Elokim lo tekalel 'nie będziesz przeklinał Elokim'. Istnieją bowiem miejsca w Torze przedstawiające różne prawa, za których przestrzeganie otrzymuje się nagrodę, lecz za nieprzestrzeganie ich nie ma kary. Ktoś mógłby pomyśleć, że Dziesięć Przykazań również należy do takiego typu micwot. Aby nas nauczyć, że jest odwrotnie, Tora mówi: Wajedaber Elokim 'Bóg powiedział', abyśmy pamiętali o Sędzi, który wymierzy karę.

Po przestrogach i ostrzeżeniach Moszego Bóg mówił do nich wszystkie te słowa, jak jest powiedziane: „Te słowa wypowiedział Bóg na górze do całego waszego zgromadzenia" (Dewarirn 5:19). Gdy Święty Jedyny, niech będzie błogosławiony, przekazywał Torę na górze Synaj, ani jeden ptak nie śpiewał, żaden nie wzleciał, żaden wół nie ryczał, żaden anioł się nie wzniósł, a seraf nie wyśpiewywał Kadosz (Święty). Na morzu nie widać było żadnej fali i żadne stworzenie nie przerwało ciszy. Cały wszechświat trwał w milczeniu, gdy Głos wypowiedział słowa: „Ja jestem Haszem, twój Bóg". (Midrasz)

Tekst dekalogu

Księga druga - SZEMOT

Szemot, 20: 1 /14

1 przykazanie
Bóg powiedział wszystkie te słowa, [aby synowie Jisraela odpowiedzieli. Powiedział:] 2Ja jestem, twój Bóg, który wyprowadziłem cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 3 Nie wolno ci mieć innych bogów oprócz Mnie.

2 przykazanie
Nie wolno ci zrobić sobie figury ani żadnego obrazu tego, co jest w niebie na górze, ani tego, co jest na ziemi w dole, ani tego, co jest w wodzie pod ziemią. 5 Nie wolno ci oddawać im pokłonów i nie wolno ci im służyć, bo Ja, twój Bóg, jestem Bogiem żądającym wyłączności, który [wymierza] karę [za] grzech ojców na synach do trzeciego i do czwartego pokolenia tym, którzy Mnie nienawidzą. 6 I wyświadczam dobro przez tysiące [pokoleń] tym, którzy Mnie kochają i przestrzegają Moich przykazań.

3 przykazanie  
Nie wolno ci przysięgnąć na Imię, twojego Boga, na próżno, bo Bóg nie wybaczy temu, kto przysiągł na Jego Imię na próżno.

4 przykazanie
Pamiętaj [stale] o dniu Szabatu, aby go uświęcać. 9 Sześć dni [powszednich] możesz pracować i wykonywać wszystkie czynności, 10 ale sobota to Szabat dla Boga, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnych zakazanych czynności ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje zwierzę, ani konwertyta, który przebywa w twoich bramach. 11 Bo w sześć dni Bóg uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest i odpoczął w siódmym dniu. Dlatego Bóg pobłogosławił dzień Szabatu i uświęcił go.

5 przykazanie
Szanuj twojego ojca i twoją matkę, aby twoje dni były przedłużone na ziemi, którą Bóg, twój Bóg, daje tobie.

6 przykazanie
Nie wolno ci mordować.

7 przykaznie
Nie wolno ci cudzołożyć.

8 przykazanie
Nie wolno ci porywać [człowieka].

9 przykaznie
Nie wolno ci świadczyć przeciwko twojemu bliźniemu jako fałszywy świadek.

10 przykaznie
Nie wolno ci pożądać domu twojego bliźniego, nie wolno ci pożądać żony twojego bliźniego, jego sługi, jego służącej, jego wołu, jego osła ani niczego, co należy do twojego bliźniego.

W komentarzach używane są hebrajskie nazwy ksiąg biblijnych (Tanach`u). Oto one:

Bereszit / Księga Rodzaju, Szemot / Księga Wyjścia, Wajikra / Księga Kapłańska, Bamidbar / Księga Liczb, Dewarim l Księga Powtórzonego Prawa, Jehoszua l Księga Jozuego, Szoftim l Księga Sędziów, Melachim / Księga Królewska, Jeszaja / Księga Izajasza, Jirmija l Księga Jeremiasza, Jechezkel l Księga Ezechiela, Hoszea l Księga Ozeasza, Joel l Księga Jola, Amos l Księga Amora, Owadja l Księga Abdiasza, Cefanja / Księga Sofoniasza, Micha l Księga Micheasza, Chagaj / Księga Aggeusza, Zacharja l Księga Zachariasza, Malachi / Księga Malachiasza, Tehilim / Psalmy, Miszle / Księga Przysłów, Ijow l Księga Joba, Szir Haszirim / Pieśń nad Pieśniami, Ejcha l Treny Jeremiasza, Kohelet l Księga Koheleta, Ester / Księga Estery, Daniel / Księga Daniela, Nechemja l Księga Nehemiasza, Diwre Hajamim / Księga Kronik


 Komentarze